top of page
תנאי שימוש באתר

מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר  Packit IL/ R.A.N Yaron LTD (להלן:" Packit IL/ R.A.N Yaron LTD") על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD במסגרת השימוש באתר.

 

כללי

1.      ברוכים הבאים לאתר הבית של Packit IL ("האתר" ו-"Packit IL/ R.A.N Yaron LTD" בהתאם).

2.      תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש באתר ("התקנון").

3.      מדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") היא חלק בלתי-נפרד מהתקנון.

4.      הצפייה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש באתר והמשתמש בשירותיו ("המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.

5.      מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה - בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

6.      Packit IL/ R.A.N Yaron LTD רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

7.      האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

8.      הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

9.      בכל מקום בתקנון בו כתוב "Packit IL/ R.A.N Yaron LTD" הכוונה היא לרבות מפעילי ומנהלי האתר וכל מי מטעם Packit IL/ R.A.N Yaron LTD.

10.  מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

 

שינויים באתר והגבלת/הפסקת שירות

1.      מובהר כי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

1.      לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק הימנו בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון.

            ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש      באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

1.      למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לאתר (ככל שנדרשת) ו/או השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או באיזה חלק הימנו ו/או להגבילם.

2.       להפסיק את הפעלת האתר ו/או כל חלק הימנו, בין באופן זמני ובין לצמיתות.

3.      לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.

4.      מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לPackit IL/ R.A.N Yaron LTD בתקנון זה ו/או מכוח הדין.

תוכן האתר

1.      האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD.

2.      מובהר כי האתר מכיל תכנים בעלי אופי מיני ואשר אינם מיועדים למי שPackit IL/ R.A.N Yaron LTD הגבילה את השימוש באתר עבורו. Packit IL/ R.A.N Yaron LTD אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ו/או השימוש בו. Packit IL/ R.A.N Yaron LTD אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו.

3.      Packit IL/ R.A.N Yaron LTD תהיה רשאית לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים.

קישורים לאתר

1.      אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב.

2.      אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

3.      המשתמש מסכים כי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD רשאית להורות לו להסיר כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש באתר

1.      השימוש באתר מוגבל למי שביום השימוש היה בן 18 שנים או יותר.

2.      אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

3.      אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.

4.      אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.

5.      אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם (לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו) במסגרת אתר אינטרנט אחר, לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת  (Frame).

6.      אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר; לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, וכל נוזקה אחרת; לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

7.      אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר.

8.      אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו, לרבות על ידי יירוט.

9.      אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.

10.  אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל נוזקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

11.  המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD רשאית למנוע באופן מידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין, לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות.

רכישת מוצרים באתר

1.      הצגת המוצרים השונים והשירותים השונים בדפי האתר אינה מהווה "הצעה" ולמען הסר ספק הליך הרכישה על ידי המשתמש לא יהווה "קיבול". Packit IL/ R.A.N Yaron LTD מזמינה את המשתמש להציע הצעות לרכישת מוצר מהמוצרים המוצגים באתר ולרכישת שירות מהשירותים המוצגים באתר. Packit IL/ R.A.N Yaron LTD שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה לכל משתמש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.

2.      הזמנת המוצרים מהאתר מתבצעת באופן מקוון ומצריכה מסירת פרטים מזהים של המשתמש לרבות שמו המלא של המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר וכתובת למשלוח, טלפון ופרטי התקשרות נוספים ככל שאלו ידרשו.

3.      מובהר כי התמונות שמוצגות באתר הנן לצרכי המחשה בלבד. מובהר כי במקרים מסוימים יחולו הפרשי גוונים, גודל וצורה בין המוצרים שמוצעים למכירה במסגרת אתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל. 

4.      הליך הזמנת מוצר יעשה על ידי הקלקה על "הוסף לעגלה" כאשר דף אינטרנט עם נתוניו של המוצר  נמצא בפניך והוספתו של המוצר ל"עגלת הקניות", עדכון כמות המוצרים באמצעות מספר פעולות של הוספה לסל, והזנת טופס ההזמנה על ידי לחיצה על "לרכישה מאובטחת" והשלמת כל הפרטים הנדרשים.

5.      התשלום עבור המוצרים שיוזמנו מאתר זה יעשה באמצעות כרטיס אשראי ו/או שירות PayPal. הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית באישור התשלום מחברת האשראי ובאישור סופי של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD. לאחר אימות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תועבר בקשת הרכישה של המשתמש לאתר. לאחר מכן, ינפיק האתר אישור הזמנה אשר ישלח למשתמש בדוא"ל. אישור ההזמנה יכלול את מספר ההזמנה, את פרטי המוצרים שהוזמנו באתר זה ואת מחירם.

6.      אם המוצרים אינם נמצאים במלאי, יהיה רשאי צוות האתר להציע למשתמש מוצרים חלופיים במחירים דומים. במידה ויבחר הניצע לקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם. במידה ולא, תימחקנה רשומות ההזמנה.

7.      המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".

8.      מובהר כי התמונות באתר הנן לצרכי המחשה בלבד. במקרה ותחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית Packit IL/ R.A.N Yaron LTD, אך לא חייבת, לבטל רכישה, אחת או יותר, בקשר עם הטעות האמורה. כמו כן, מוסכם כי בעת ביטול העסקה יושבו הכספים למשתמש, בכפוף להוראות הדין.

ביטול רכישה ומדיניות החזרת מוצרים

1.      אופן רכישת המוצרים וכן אופן ביטול עסקה כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.

2.      במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקת רכישה לפני משלוח המוצר ו/או ייצור ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שתופיע תחת קישורית "יצירת קשר" באתר. בקשות שלא תתקבלנה באופן זה לא תטופלנה.

3.      החזר כספי ניתן לקבל רק בביטול שהודעה בגינו תתקבל תוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה, מוצרים שהוחזרו מאוחר יותר יזוכו בזיכוי בלבד. במידה ומגיע החזר כספי, יזוכה בסכום המגיע חשבון כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, בניכוי 5% עמלת סליקה וביטול. אם התשלום בוצע באמצעות PayPal יזוכה החשבון במחיר המוצר המלא. לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו.

4.      מובהר כי עם ביטול עסקת רכישה שלא עקב פגם או אי התאמת המוצר שסופק להזמנת המשתמש, הודעה על בקשת החזרת מוצר תתבצע עד 5 ימי עסקים מיום קבלת המוצר אצל המשתמש, המשתמש יחויב בדמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים.

5.      אין בכל האמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD לפעול לקבלת כל סעד אחר לו היא זכאית על פי כל דין. הזכות לביטול העסקה על ידי הרוכש מותנית בהחזרת המוצר באריזתו המקורית לבית העסק, כפי שנשלח המוצר אליו ועל חשבונו, עד 14 ימי עסקים  מיום הודעת הרצון לבטל את ההזמנה שנשלחה לפי תקנון זה ובתנאי שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש.

6.      מובהר כי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD לא תאפשר ביטול עסקה וכן לא תהא אחראית לכל נזק או כל חבות במקרים של חשיפת המוצרים למים ו/או לחות ו/או שמש ו/או חום ו/או לתנאים סביבתיים קשים על ידי המשתמש. 

7.      Packit IL/ R.A.N Yaron LTD שואפת שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהו באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, רשאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך לאחר פתיחת האריזה ולדווח באופן מידי. Packit IL/ R.A.N Yaron LTD תבדוק את התלונה, ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו מוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב כאמור בסעיף 38 לתקנון ולאפשר Packit IL/ R.A.N Yaron LTD לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמש סירב להצעת Packit IL/ R.A.N Yaron LTD, כספו יוחזר לו במלואו לאחר שישלח את המוצר לידי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD והמוצר הפגום יתקבל על ידה. יובהר כי עלויות משלוח אלה יחולו באופן בלעדי על המשתמש. מובהר כי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD לא תישא בכל אחריות למוצרים פגומים עקב שימוש בלתי הולם או שגוי על ידי הלקוח.

8.      יודגש כי מדיניות החזרת המוצרים וביטול הרכישה לא חלה על מוצרים בהזמנה אישית, כהגדרתם להלן; כן, מדיניות זו אף לא חלה על מוצרים שהינם אביזרי מין.

מדיניות פרטיות

1.      Packit IL/ R.A.N Yaron LTD מבינה את חשיבות הפרטיות של מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD ביחס מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. בשימוש באתר מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות הפרטיות.

2.      Packit IL/ R.A.N Yaron LTD רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ובאחריות המשתמש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעתמדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש.

3.      כל מידע אחר הנאסף על ידי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD ו/או אשר הגיע לידה ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש  - הכפוף למדיניות הפרטיות למעט המידע הכפוף למדיניות הפרטיות או להסכם מפורש נפרד בין Packit IL/ R.A.N Yaron LTD למשתמש) וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושה של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD אשר תהיה רשאית לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.

קניין רוחני

1.      כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או במוצרים המיוצרים על ידי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD ו/או בתוכנות/יישומים/קוד מחשב/קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו (Domain name) ו/או בכל התכנים האחרים בו ("החומר המוגן") הינן של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו Packit IL/ R.A.N Yaron LTD להשתמש בהם.

2.      אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו"ב) ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.

3.      מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת.

הגבלת אחריות

1.      Packit IL/ R.A.N Yaron LTD אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו.

2.      Packit IL/ R.A.N Yaron LTD אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפיה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Packit IL/ R.A.N Yaron LTD אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בשימוש באתר במסגרת רכישת מוצרים והזמנתם, כגון כשל בקליטת הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באופן מדויק ומלא ו/או במימוש הטבות אם תינתנה, כגון כשל בקליטת הקודים המוזנים על ידי המשתמש בהתאם להנחיות באתר וכיו"ב.

3.      מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של האתר יינתן שיקול דעת מלא ל Packit IL/ R.A.N Yaron LTD להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לאתר.

4.      Packit IL/ R.A.N Yaron LTD אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של Packit IL/ R.A.N Yaron LTD, או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.

5.      הצפיה והשימוש באתר ובתוכנו הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש באתר.

6.      המשתמש מתחייב לשפות את Packit IL/ R.A.N Yaron LTD ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה, לרבות הוצאות משפטיות, בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

הדין החל וסמכות שיפוט

1.    הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד, בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל.

2.    סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

פניה אלינו

1.      Packit IL/ R.A.N Yaron LTD מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשים באתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור שפרסום מסוים באתר פוגע בך מסיבה כלשהי, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי ל- sales@packit.co.il

bottom of page