top of page
מדיניות הפרטיות שלנו

מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר  Packit IL/ R.A.N Yaron LTD (להלן:" Packit IL/ R.A.N Yaron LTD") על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD במסגרת השימוש באתר.

 1. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

 2. אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה ואת תקנון תנאי השימוש באתר לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') לPackit IL/ R.A.N Yaron LTD באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

 3. השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.

 4. Packit IL/ R.A.N Yaron LTD רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.

 5. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

 6. הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

איסוף מידע

 1. Packit IL/ R.A.N Yaron LTD עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:

  1. "מידע אקטיבי" - מידע (כגון: שם, כתובת, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים.

  2. "מידע פאסיבי" - מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של המשתמש, אתרים ותכנים מועדפים על המשתמש ועוד).

 2. לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון עוגיות ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם Packit IL/ R.A.N Yaron LTD אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת העוגיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.

 3. Packit IL/ R.A.N Yaron LTD רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.

 4. יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמת המשתמש וברצונו ולא חלה עליו כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע; ואולם, קבלת השירותים המסופקים על ידי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD מותנית במסירת פרטים כנדרש באתר.

העברת מידע לצדדים שלישיים

 1. המידע שנמסר לPackit IL/ R.A.N Yaron LTD על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי Packit IL/ R.A.N Yaron LTD, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים.

 2. על אף האמור לעיל, Packit IL/ R.A.N Yaron LTD רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי (שם, טלפון, דוא"ל וכו'), מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:

  • אם Packit IL/ R.A.N Yaron LTD סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.

  • אם מסירת המידע נדרשת מכוח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.

  • אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר Packit IL/ R.A.N Yaron LTD או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).

  • אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין Packit IL/ R.A.N Yaron LTD ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם Packit IL/ R.A.N Yaron LTD מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעתה.

  • אם Packit IL/ R.A.N Yaron LTD תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב - במקרה זה רשאית Packit IL/ R.A.N Yaron LTD להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.

שרת

 1. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה Packit IL/ R.A.N Yaron LTD תאסוף, תעבד ותשתמש במידע אודות המשתמש אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

אבטחת מידע

 1. באתר מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שPackit IL/ R.A.N Yaron LTD נוקטת לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, Packit IL/ R.A.N Yaron LTD אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, Packit IL/ R.A.N Yaron LTD ממליצה למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.

אתרים של צדדים שלישיים

 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת Packit IL/ R.A.N Yaron LTD או באחריותה ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין.

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

 2. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

bottom of page